Skup spółek, przejmowanie spółek,
wykreślanie podmiotów z KRS, likwidacje, restrukturyzacje

Chcesz sprzedać, oddać nierentowny, kłopotliwy podmiot? Musisz szybko zniknąć z KRS? 
 Skup i przejęcia niepotrzebnych lub kłopotliwych spółek
Interesują nas głównie podmioty niechciane, których likwidacja to zbyt duże koszty, podmioty w sytuacji trudnej, skomplikowanej, bądź takie, które są obciążeniem dla obecnych Właścicieli - generują straty, koszty, zmieniono plany co do ich działalności a szybkie pozbycie się ich pomogłoby zakończyć te problemy. Niejednokrotnie są to  podmioty z problemami natury prawnej, księgowej, z brakami w dokumentach czy majątku, nieuzupełnionymi sprawozdaniami, karami, toczącymi się postępowaniami, egzekucjami lub wręcz spółki zadłużone gdzie istnieje nadzieja na restrukturyzację.
W przypadku zadłużeń obciążających podmiot bardzo istotny jest czas jaki upłynął od terminu wymagalności gdyż przepisy jasno określają kiedy powinien zostać złożony wniosek o upadłość. Tutaj szybkość działania i decyzji jest bardzo ważna, trudno bowiem skutecznie pomóc komuś, kto czeka bardzo długo licząc że problem sam się rozwiąże. Jeżeli nawet ten termin przekroczono ale nie w rażącym stopniu istnieje szansa na skuteczną ochronę Zarządu przed odpowiedzialnością - ponieważ wdrożenie szybkiej restrukturyzacji zawsze jest lepiej postrzegane przez Wierzycieli.

W jakiej sytuacji szybkie pozbycie się spółki jest uzasadnione?

Potrzeba usunięcia z KRS
Jeśli spółka jest kłopotliwa,  restrukturyzacja pochłonęłaby zbyt dużo czasu i środków, zmieniłeś plany, brak chętnych Nabywców a Ty potrzebujesz szybko zostać wykreślony z KRS
Konflikt ze Wspólnikami
Zdarzają się nieporozumienia, brak zgody, nie ma już wspólnej wizji prowadzenia firmy, nawzajem obciążacie się winą za niepowodzenia, chcesz wyjść ze spółki, zrezygnować z Zarządu
Problemy z dokumentacją i stanem
Księgowość zawaliła, zaginęły jakieś dokumenty, stan majątku nie zgadza się z realiami, nie składano sprawozdań czy innych dokumentów a koszty zaprowadzenia porządku byłyby znaczne
Sąd odrzucił wniosek o likwidację
Spółka powinna być zlikwidowana a Sąd wniosek odrzucił gdyż znalazł przeszkody, które są trudne do usunięcia bądź wyprostowanie byłoby zbyt kosztowne i nie chcesz już się w to angażować
Trwające postępowania
Spółka jest uczestnikiem przeciągających się postępowań, które uniemożliwiają bądź znacznie utrudniają działalność, podjęliście decyzję o przeniesieniu aktywów do nowej firmy 
Spółka generuje straty i obciążenia
Zysków brak, wciąż trzeba dokładać do interesu, nadzieja na zmiany oddala się, potrzeba zbyt dużych inwestycji a brak możliwości, konkurencja - szybkie pozbycie się problemu to oszczędność 
Spółka nie wystartowała
Zmieniły się plany, nie otrzymaliście finansowania, podmiot nie ruszył. Jest zawieszony lub nie, generuje koszty, trzeba składać sprawozdania a brak historii powoduje brak chętnych na zakup
Brak kontaktu ze Wspólnikiem
Spółka nie działa, nie można podjąć żadnych decyzji ze względu na brak kontaktu z jedną ze stron, postępowanie przed Sądem trwałoby zbyt długo rozsądną decyzją jest więc pozbycie się udziałów 
Zadłużenie lub zajęty majątek 
Brak majątku lub środków na przeprowadzenie upadłości lub zajęcia i egzekucje uniemożliwiają dalszą działalność,  wierzyciele nie wyrażają zgody na restrukturyzację, odrzucono wnioski o układ 

Najczęstsze problemy spółek

 • długi wobec kontrahentów i instytucji
 • nierozliczone dotacje, subwencje
 • trwające procesy sądowe
 • częściowe braki dokumentacji
 • brakujące deklaracje, sprawozdania
 • nałożone kary, grzywny
 • braki w majątku, kapitale, stanie kasy
 • nieopłacone bądź wypowiedziane leasingi
 • nieściągalne należności
 • rozpoczęta likwidacja
 • egzekucje  w trakcie i po ich umorzeniu
 • brak środków na rozwiązanie problemów
 • konflikty między Wspólnikami
 • zmiana planów,  zmiany na rynku
 • źle oszacowane koszty przerastają
 • kontrahenci zalegają lub bankrutują
 • źle prowadzona księgowość 
 • brak możliwości dalszego  finansowania
 • zmiana przepisów 
 • nie trafiony pomysł
 • jeden błąd pociąga za sobą lawinę
 • problemy z odbiciem po pandemii
 • nieuczciwa konkurencja 
 • potrzeba przerzucenia aktywów do innego projektu

Spółki generujące koszty i straty

Interesują nas podmioty w trudnej, sytuacji finansowej, prawnej, księgowej. Podmioty, przy których wykorzystujemy naszą wiedzę prawniczą, kompetencje, zasoby finansowe. Interesują nas podmioty wymagające restrukturyzacji, przeznaczone do likwidacji, podmioty, które nie znajdują Nabywcy ze względu na braki dokumentacyjne, brak historii czy wady prawne, wymagające działań, na które brak czasu i środków Właścicielom a zamiast ponosić koszty prostowania tych spraw prościej jest się takiej spółki pozbyć. 
Spółki, które nie wystartowały
Różne są przyczyny zmiany planów. Brak finansowania, konkurencja - jednak spółka to obowiązki i koszty.  Księgowość, sprawozdania, siedziba.  
Zawieszone, nierentowne
Spółka przynosiła straty, być może ją zawieszono.  Jednak okres zawieszenia minie, wrócą koszty i obowiązki. Rozsądna decyzja - pozbyć się balastu. 
Podmioty z wszelkimi brakami
Zdarza się że księgowość wykazuje inny stan niż rzeczywistość. Brakuje środków, towaru, dokumentów. Likwidacja takiego podmiotu może być bardzo trudna. 
Spółki z zadłużeniem
Są sytuacje, gdy Zarząd musi skierować wniosek o upadłość. A gdy spółka nie posiada majątku ani środków na pokrycie kosztów wniosku?  Pomożemy. 
Zajmujemy się głównie restrukturyzacjami, likwidacjami i upadłościami podmiotów. Odkupujemy podmioty posiadające majątek jeżeli dostrzegamy tam potencjał i szanse ratunku. Również interesują nas podmioty, które stanowią tylko kłopoty, obciążenia, nie posiadają majątku, generują koszty i straty oraz obowiązki księgowe i prawne, chociażby w postaci składania deklaracji podatkowych i corocznego sporządzania sprawozdań finansowych. Samodzielna likwidacja takiego podmiotu zajmuje sporo czasu, wymaga wiedzy i pochłania koszty. Można zminimalizować straty - im szybciej podejmiemy decyzję tym te straty będą mniejsze - więc zyskamy.  

W jaki sposób rozwiązujemy problemy spółek?

Każdy z przypadków analizujemy bardzo dokładnie ponieważ nie ma tu miejsca na błędy. W zależności od sytuacji spółki podejmujemy odpowiednie działania potrzebne do uzdrowienia podmiotu. Sprawdzamy możliwości oraz złożoność tych problemów i opracowujemy strategię ich rozwiązania poprzez na przykład połączenie z innym podmiotem, dokapitalizowanie, wprowadzenie majątku, który z różnych przyczyn nie mógłby być zbyty, podniesienie wartości spółki przez zatowarowanie, nabycie udziałów innego podmiotu lub przeciwnie - zakup spółki przez inny podmiot. W skrajnych, wymagających tego przypadkach konieczne jest przygotowanie spółki do procesu upadłości w taki sposób aby na tym nie stracić. Spółki, które z racji mankamentów nie rokują trzeba zlikwidować bądź doprowadzić do ich wykreślenia z KRS. Tam gdzie to możliwe preferujemy układ z Wierzycielami, mediacje, doprowadzenie do redukcji zadłużenia bądź umorzenia jego części lub całości. W każdej jednak z tych sytuacji najważniejszym czynnikiem przesądzającym o tym, czy da się problem rozwiązać jest to kiedy działania zostają podjęte. Nie da się zdjąć odpowiedzialności w momencie kiedy przez lata chowało się głowę w piasek i liczyło że problemy same znikną. Aby ochrona Zarządu przed konsekwencjami była skuteczna konieczne są szybkie i trafne decyzje.   

Zajmujesz się skupem i przejmowaniem nierentownych spółek?

Sprawdź jak możesz podjąć z nami korzystną dla obu stron współpracę

Tylko 3 kroki

To tylko 3 kroki jakie powinieneś wykonać abyś powierzając nam swoją sprawę mógł odetchnąć od problemów 

1

Krok

Decyzja

Pierwszym krokiem jest oczywiście podjęcie decyzji. To twój wybór. Jeżeli oczekujesz profesjonalizmu - zapraszamy.

2

Krok

Zgłoszenie

Skompletuj wszystkie niezbędne informacje oraz dokumenty w sprawie. To uprości i przyspieszy potrzebne działania

3

Krok

Finalizacja

Niezwłocznie zweryfikujemy sytuację, zaproponujemy rozwiązania. Po akceptacji błyskawicznie podejmiemy czynności.
Szukaj